BIP Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

Email Drukuj PDF

Statut

UCHWAŁA NR XIII/115/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.1983 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3. Traci moc chwała nr XXV/142/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie.

§ 4. Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

L. Drankiewicz

 

STATUT

Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie (zwany dalej MOK) działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. MOK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

2. Organizatorem MOK jest Gmina Miejska Głogów. MOK wpisany jest do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Głogów pod numerem 02N/99.

§ 3. Siedzibą MOK jest miasto Głogów. Podstawowym terenem działania MOK jest Gmina Miejska Głogów. W ramach współpracy w instytucjami kultury oraz innymi podmiotami MOK może działać na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

 

Rozdział 2. Zakres działania

§ 4. 1. Podstawowym celem statutowym MOK w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców Głogowa oraz regionu głogowskiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie.

2. MOK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Głogowa i regionu głogowskiego w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. Zakres działań, o których mowa w ust. 1 obejmuje przede wszystkim:

1) organizowanie szeroko pojętej wielokierunkowej edukacji kulturalnej,

2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Głogowa i regionu głogowskiego, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,

4) przygotowanie mieszkańców Głogowa i regionu głogowskiego do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

5) upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i poza jego granicami,

6) integrację środowisk twórczych,

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8) współpracę z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 5. MOK realizuje swoje zadania między innymi poprzez:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) organizowanie kół zainteresowań, amatorskich zespołów artystycznych oraz zapewnienie im właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć i prezentacji swoich osiągnięć,

3) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, spektakli, koncertów, recitali, wystaw, odczytów, festynów, bali, giełd, ognisk artystycznych, itp. - zarówno poprzez realizacje własne jak i w oparciu o gotowe produkcje zewnętrznych podmiotów artystycznych,

4) prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania twórczości filmowej, teatralnej, muzycznej, estradowej, itp.,

5) prowadzenie nauki języków obcych,

6) prowadzenie impresariatu artystycznego i promocyjnego oraz realizacja zdarzeń artystycznych w oparciu o umowy kontraktowe z twórcami sztuki,

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalno-wychowawczej,

8) współdziałanie i wymiana doświadczeń animatorów kultury, artystów, naukowców i pedagogów, instytucji i stowarzyszeń artystycznych, kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych i innych,

9) pozyskiwanie jak największej ilości aktywnych uczestników i współtwórców wartości kultury,

10) wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań nowatorskich, nie mających zinstytucjonalizowanych form,

11) doskonalenie kompetencji pracowników i instruktorów kultury oraz nauczycieli,

12) tworzenie niezależnych źródeł finansowania kultury,

13) podejmowanie wszelkich innych działań artystycznych i edukacyjnych mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców.

 

Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja MOK

§ 6. 1. Działalnością MOK kieruje Dyrektor (zwany dalej Dyrektorem MOK).

2. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dyrektora MOK powołuje Prezydent Miasta Głogowa na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w MOK oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez MOK. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Prezydent Miasta Głogowa. Regulamin konkursu ustala Prezydent Miasta Głogowa.

4. Prezydent Miasta Głogowa może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie MOK stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

5. Prezydent Miasta Głogowa wykonuje wobec Dyrektora MOK czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

6. Dyrektor MOK jest organem zarządzającym MOK oraz przełożonym pracowników MOK.

7. Dyrektor MOK zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz.

8. MOK w Głogowie funkcjonuje na terenie miasta w trzech obiektach:

- budynek CENTRUM KULTURY - przy Pl. Konstytucji 3 Maja 2,

- budynek KLUBU MAYDAY - przy ul. Perseusza 11,

- budynek TEATRU im. ANDREASA GRYPHIUSA - przy Rynek 8.

§ 7. Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora MOK na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

Rozdział 4. Mienie i gospodarka finansowa

§ 8. MOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 9. 1. MOK otrzymuje z budżetu Gminy Miejskiej Głogów corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

2. MOK może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy ustalony przez dyrektora MOK, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. MOK sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. 1. MOK może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów z własnej działalności,

- dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

2. MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 11. 1. Podstawą działalności MOK jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora MOK.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. MOK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. Zasadnicza część działalności MOK jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów.

5. MOK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, pracach sekcji edukacji artystycznej, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 12. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej w Głogowie sprawozdanie z działalności MOK w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 13. MOK, odpowiadając na potrzeby środowiska, może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa, o ile nie są sprzeczne z jego działalnością statutową, taką jak:

1) prowadzenie działalności wydawniczej,

2) usługi poligraficzne (w tym ksero), fonograficzne, fotograficzne, filmowe i plastyczne,

3) usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe,

4) wynajem aparatury nagłośnieniowej i innej na potrzeby spektakli i koncertów,

5) usługi reklamowe i pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe i promocyjne,

6) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,

7) realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych),

8) prowadzenie działalności handlowej takiej jak: sprzedaż dzieł sztuki i artykułów sztuki użytkowej, sprzedaż detaliczna związana z kulturą, rekreacją i promocją,

9) wynajem i dzierżawa pomieszczeń,

10) usługi transportowe,

11) świadczenie usług gastronomicznych.

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia przez Radę Miejską w Głogowie.