BIP Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

Email Drukuj PDF

Statut

UCHWAŁA NR XXV/147/12

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie określający szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną w następującym brzmieniu:

STATUT Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zwany dalej MOK działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

2. Miejski Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Głogów pod numerem 02/V/99.

§ 3. Siedzibą MOK jest miasto Głogów, Plac Konstytucji 3 Maja 2, a terenem jego działania Gmina Miejska Głogów.

§ 4. Organizatorem MOK w rozumieniu ustawy jest Gmina Miejska Głogów.

Rozdział 2.

Cel i przedmiot działania

§ 5. 1. Podstawowym celem statutowym MOK w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności głogowskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przede wszystkim poprzez:

1) organizowanie szeroko pojętej wielokierunkowej edukacji kulturalnej,

2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Głogowa, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,

4) przygotowanie mieszkańców Głogowa do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych

3. Przedmiotem działania jest:

1) organizowanie form edukacji kulturalnej dla młodzieży i dorosłych w różnorodnej formie praktycznej i teoretycznej, w tym także edukacji ekologicznej,

2) organizowanie kół zainteresowań, amatorskich zespołów artystycznych oraz zapewnienie im właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć i prezentacji swoich osiągnięć,

3) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festynów,

balów, giełd, ognisk artystycznych,

4) prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania twórczości filmowej,

5) prowadzenie nauki języków obcych,

6) prowadzenie impresariatu artystycznego i promocyjnego,

7) prowadzenie działalności wydawniczej,

8) usługi poligraficzne (w tym ksero), fonograficzne, fotograficzne, filmowe i plastyczne,

9) usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe spektakli i koncertów,

10) wynajem aparatury nagłośnieniowej i innej na potrzeby spektakli i koncertów,

11) usługi reklamowe i pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe

12) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,

13) realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych),

14) prowadzenie działalności handlowej takiej jak:

a) sprzedaż dzieł sztuki i artykułów sztuki użytkowej,

b) sprzedaż detaliczna związana z kulturą, rekreacją i promocją,

15) wynajem i dzierżawa pomieszczeń,

16) usługi transportowe

17) świadczenie usług gastronomicznych,

18) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalno-wychowawczej.

Rozdział 3.

Organizacja i kierownictwo MOK

§ 6. 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje – zatrudnia Prezydent Miasta Głogowa.

3. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest Kierownikiem Zakładu Pracy.

§ 7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 8. Jednostka prowadzi:

1. Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów.

2. Młodzieżowe Centrum Kultury „MAYDAY”, ul. Perseusza 11, 67-200 Głogów.

§ 9. 1. Zakres działania Młodzieżowego Centrum Kultury 'MAYDAY' (zwanego dalej MCK 'MAYDAY'):

1) MCK 'Mayday' prowadzi działalność artystyczną wielokierunkową, zgodną środowiskowymi na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu z uwarunkowaniami

2) MCK 'Mayday' jest miejscem współdziałania i wymiany doświadczeń animatorów kultury, artystów, naukowców i pedagogów, instytucji i stowarzyszeń artystycznych, kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych i innych.

3) Podstawowym celem działalności MCK 'Mayday' są działania zmierzające do pozyskania jak największej ilości aktywnych uczestników i współtwórców wartości kultury.

2. Cele swoje MCK 'Mayday' realizuje poprzez :

1) 1. gromadzenie, udostępnianie oraz popularyzację informacji z dziedziny kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami międzynarodowymi, we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;

2) wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań nowatorskich, nie mających zinstytucjonalizowanych form ;

3) prowadzenie wszechstronnej edukacji kulturalnej oraz działalności instrukcyjno – metodycznej.

3. Zadania MCK 'Mayday' :

1) prowadzenie wielokierunkowej edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) doskonalenie pracowników i instruktorów kultury oraz nauczycieli,

3) prowadzenie prac nad nowymi formami w zakresie upowszechniania kultury oraz ich wdrażanie,

4) MCK 'Mayday' może wykonać zadania zlecone w wyżej wymienionym zakresie,

5) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów

6) prowadzenie nauki języków obcych

7) prowadzenie impresariatu artystycznego,

8) świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych usług z zakresu kultury,

9) prowadzenie ognisk artystycznych, kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

10) organizowanie kursów i szkoleń,

11) prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innego,

12) prowadzenie działalności wydawniczej,

13) 13. prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego

14) organizowanie imprez muzycznych, rozrywkowych i turystycznych dla mieszkańców miasta oraz realizacja imprez zleconych (okolicznościowych, szkolnych,rodzinnych itp.)

15) organizowanie własnych form amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów muzycznych, tanecznych, teatralnych plastycznych i innych)

16) tworzenie niezależnych źródeł finansowania kultury,

17) popularyzowanie i promowanie twórczości artystycznej,

18) organizowane lokalnego rynku kultury,

19) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących amatorskiego ruchu artystycznego i dokumentów społecznego życia kulturalnego.

4. Przedmiotem działania MCK 'Mayday' jest w szczególności:

1) tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego młodych twórców,

2) promowanie nowych zjawisk artystycznych

3) współpraca i wymiana kulturalna z instytucjami kultury i szkolnictwa artystycznego, środowiskami twórczymi Głogowa, stowarzyszeniami w kraju i za granicą,

4) wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

5) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, fonograficznej i impresaryjnej,

6) konfrontowanie dorobku artystycznego rożnych grup twórczych,

7) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez organizowanie zajęć w specjalistycznych zespołach i pracowniach artystycznych, udział w warsztatach,

8) organizowanie i prowadzenie działalności usługowo - rozrywkowej.

5. MCK 'Mayday' może prowadzić działalność gospodarczą i podejmować inne działania wynikające z potrzeby środowisk lokalnych , o ile nie są sprzeczne z jego działalnością statutową.

6. Organizację wewnętrzną MCK 'Mayday' określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

7. Środki uzyskane z prowadzonej przez MCK 'Mayday' działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na jego cele statutowe.

§ 10. Dla opiniowania programów i działań, przy MOK może być powołana Rada Programowa.

Rozdział 4.

Mienie i gospodarka finansowa

§ 11. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12. 1. Działalność MOK finansowana jest z:

1) dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Głogów i innych dotacji budżetowych,

2) dochodów własnych uzyskanych z działalności statutowej

3) działalności gospodarczej (m.in. usług w zakresie wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku, reklamy i handlu dziełami sztuki oraz przedmiotami użytku kulturalnego),

4) darowizn,

5) zapisów od osób prawnych i fizycznych,

6) innych źródeł uwzględniających specyfikę instytucji oraz jej możliwości techniczno-organizacyjne.

§ 13. MOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

§ 14. Ośrodek może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za świadczone usługi i działania edukacyjne, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 15. Miejski Ośrodek Kultury posiada logo (wzór – załącznik).

§ 16. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/267/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Głogowie

Andrzej Koliński