Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Głogów: Dostawa aparatury nagłaśniającej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
Numer ogłoszenia: 347772 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury , Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8334140, faks 76 8334140.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mok.glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury nagłaśniającej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury nagłaśniającej. 2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamówiony towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres. 4. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w tej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z wyszczególnionych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty w tej części. 5. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 części: Część I. System liniowy: 1. Pasywny zestaw głośnikowy wyrównany liniowo - 6 szt. 2. Rama do podwieszania zestawu wyrównanego liniowo - 2 szt. 3. Pasywny zestaw niskotonowy - 6 szt. 4. Wzmacniacz mocy (pasmo wysokie) - 1 szt. 5. Wzmacniacz mocy (pasmo średnie) - 1 szt. 6. Wzmacniacz mocy (pasmo niskie) - 1 szt. 7. Procesor głośnikowy - 1 szt. 8. Komplet okablowania. Część II. profesjonalna cyfrowa konsoleta foniczna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 32.34.24.12-3, 32.34.30.00-9, 32.34.24.20-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na: dla części I dostawy sprzętu muzycznego na kwotę co najmniej 90.000,00 zł brutto, dla części II na kwotę co najmniej 20.000,00 zł brutto. Do wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załacznik nr 6 do niniejszej SIWZ Wykonawca winien załaczyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załacznika nr 6); Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw i dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokonana oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokonana oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - część I i II. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC, dowodu jego opłacenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony załacznik nr 1 część I, załacznik nr 2 część II - formularz OFERTA. 2. pelnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie. 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeśli uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów dołaczonych do oferty. 4. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom. 5. Zobowiązania innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zmiany w umowie bedą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego, 2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 3) wystąpienia przedłużającej się procedury badania i oceny ofert oraz procedury odwoławczej - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 4) konieczności wykonania ewentualnych zamówień uzupełniających - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 5) ograniczenia zakresu, czego nie można było przewidzieć mimo dochowania należytej staranności - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w tym terminu realizacji zamówienia. 4.Pozostałe zmiany: 1) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 2) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. 5.Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez osobę powołaną przez Zamawiającego. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mok.glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 maja 2, 67-200 Głogów, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 maja 2, 67-200 Głogów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa aparatury nagłaśniającej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pasywny zestaw głośnikowy wyrównany liniowo - 6szt. 2. Rama do podowieszania zestawu wyrównanego liniowo - 2szt. 3. Pasywny zestaw niskotonowy - 6szt. 4. Wzmacniacz mocy (pasmo wysokie) - 1szt. 5. Wzmacniacz mocy (pasmo średnie) - 1szt. 6. Wzmacniacz mocy (pasmo niskie) - 1szt. 7.Procesor głośnikowy - 1szt. 8. Komplet okablowania. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załaczniku nr 1a do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 32.34.24.12-3, 32.34.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa aparatury nagłaśniającej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Profesjonalna cyfrowa konsoleta foniczna. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załaczniku nr 1b do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.20-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załącznik 1: SIWZ