Email Drukuj PDF

zaproszenie do składania ofert

Głogów, dnia 08.12.2011r.

 

Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na wykonanie cyklinowania oraz lakierowania parkietu.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest cyklinowanie i lakierowanie parkietu (półmat) w sali konferencyjnej MOK o wymiarach 17,60m x 8,60m.
 2. Termin wykonania zamówienia – 16 – 20.01.2012.
 3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
 5. Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.
 6. Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.
 7. Oferta winna być złożona do dnia 19.12.2011r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. Nr 1.

 

 

Z poważaniem