Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 17.10.2011r.

Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na  odkaraluszanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie na powierzchni 1400 m2.

1.Przedmiotem zamówienia jest odkaraluszanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie na powierzchni 1400 m..

2.Termin wykonania zamówienia – 05.11.2011r.

3.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.

5.Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.

6.Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   

7.Oferta winna być złożona w zamkniętych kopertach do dnia 26.10.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. nr 1.